แบบฟอร์มติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ...[13 ก.พ. 2563]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง กำหนดการเปิด - ปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563...[06 ก.พ. 2563]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง การเปิดทำการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562...[03 ก.พ. 2563]   
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562...[03 ก.พ. 2563]   
    ประกาศงานวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2/2562 (แจ้งนักเรียน นักศึกษา ทราบและถือปฎิบัติ)...[03 ก.พ. 2563]   
    ประกาศรายชื่อผู้สมัครโควตาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563...[28 ม.ค. 2563]   
    ประกาศรายชื่อผู้สมัครโควตาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2563...[28 ม.ค. 2563]   
    สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกาศเลขที่นั่งสอบด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวส.2 ปีการศึกษา 2562...[21 ม.ค. 2563]   
    สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกาศเลขที่นั่งสอบด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวช.3 ปีการศึกษา 2562...[21 ม.ค. 2563]   
    ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่อง โครงการสัมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงานภาคเรียนที่ 2/2562...[07 พ.ย. 2562]   
     
   อ่านทั้งหมด