ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 1/2562 (ปวช.2 / ปวช. 3) **ล่าช้า**...[13 พ.ค. 2562]   
    ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 1/2562 (ปวส.2) **ล่าช้า**...[13 พ.ค. 2562]   
     รายงานฐานข้อมูลผู้ผ่านการาบ่มเพาะที่จบการศึกษาและเป็นเจ้าของธุรกิจ...[24 เม.ย. 2562]   
    ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่องปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ...[28 ก.พ. 2562]   
    กำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562...[27 ก.พ. 2562]   
    แจ้งกำหนดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561...[26 ธ.ค. 2561]   
    ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่องสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องเทพทาโร วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ...[15 พ.ย. 2561]   
    ลงทะเบียนรอบ 2 ใบ Pay In ค่าลงทะเบียน(จ่ายเงินที่ธนาคารวันที่ 16-21 ตุลาคม 2561) ภาคเรียนที่ 2/2561...[16 ต.ค. 2561]   
    ประกาศจากงานวัดผลและประเมินผล...[24 ก.ย. 2561]   
    ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่องปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง...[17 ก.ย. 2561]   
     
   อ่านทั้งหมด