ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่องปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ...[28 ก.พ. 2562]   
    กำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562...[27 ก.พ. 2562]   
    ประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้น //ลงทะเบียนสอบแก้ตัว 0/มส.ทุกระดับชั้น//สอบแก้ตัว 0/มส. ทุกระดับชั้น//ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน //ประกาศผลสอบแก้ตัว 0/มส. ทุกระดับชั้น//เรียนภาคฤดูร้อน (เฉพาะวันทำการ) //ประกาศผลการเรียนภาคฤดูร้อน เปิดภาคเรียนที่ 1/2562...[18 ก.พ. 2562]   
    แจ้งกำหนดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561...[26 ธ.ค. 2561]   
    ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่องสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องเทพทาโร วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ...[15 พ.ย. 2561]   
    ลงทะเบียนรอบ 2 ใบ Pay In ค่าลงทะเบียน(จ่ายเงินที่ธนาคารวันที่ 16-21 ตุลาคม 2561) ภาคเรียนที่ 2/2561...[16 ต.ค. 2561]   
    ประกาศจากงานวัดผลและประเมินผล...[24 ก.ย. 2561]   
    ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่องปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง...[17 ก.ย. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่องกำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561...[17 ก.ย. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่องคำสั่งแต่งคณะกรรมการดำเนินการลงทะเบียนเรียน นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และปวส. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561...[17 ก.ย. 2561]   
     
   อ่านทั้งหมด