ระเบียบการรับสมัครนักเรียน​ นักศึกษา​ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)​ (รอบ2)​ ประจำปีการศึกษา​ 2562...[18 เม.ย. 2562]   
    ตัวอย่างการกรอกเอกสารมอบตัวนักเรียนนักศึกษา...[05 เม.ย. 2562]   
    ประมาณค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2562...[05 เม.ย. 2562]   
    ประมาณค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2562...[05 เม.ย. 2562]   
    หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันมอบตัว 9 เมษายน 2562 ตามห้อง...[05 เม.ย. 2562]   
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562...[05 เม.ย. 2562]   
    รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(ช่างยนต์)เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562...[05 เม.ย. 2562]   
    รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(ไฟฟ้ากำลัง/อิเล็กทรอนิกส์/ก่อสร้าง/การบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/การโรงแรม/การท่องเที่ยว)เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562...[05 เม.ย. 2562]   
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562...[01 เม.ย. 2562]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 2 2561 (ใหม่)...[15 มี.ค. 2562]   
     
   อ่านทั้งหมด