ประกาศข่าว  
     
 
 
 
  ภาพกิจกรรม  
       
     
    ดูทั้งหมด         
 
  วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง  
     
   
 

 

 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
    มาตรการการควบคุม เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19)...[17 มี.ค. 2563]   
    แนวปฏิบัติการขอรับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกิจการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี...[06 มี.ค. 2563]   
    รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง...[05 มี.ค. 2563]   
    ความสำคัญของศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และภูมิปัญญา...[27 ก.พ. 2563]   
    รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง...[18 ก.พ. 2563]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่องระเบียบการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563...[10 ม.ค. 2563]   
    ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาการเช่าสถานที่โรงอาหาร...[24 ก.ย. 2562]   
    ประมูลราคา เช่าสถานที่โรงอาคารประจำวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...[16 ก.ย. 2562]   
    รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง...[16 ก.ย. 2562]   
    ระเบียบการรับสมัครนักเรียน​ นักศึกษา​ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)​ (รอบ2)​ ประจำปีการศึกษา​ 2562...[18 เม.ย. 2562]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  ข่าวนักเรียนนักศึกษา  
     ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อมอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช. ประจำปีการศึกษา 2563...[26 มี.ค. 2563]   
    ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อมอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563...[26 มี.ค. 2563]   
    ประกาศ เรื่องการเปิดทำการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 262...[17 มี.ค. 2563]   
    แบบฟอร์มขออนุญาตให้นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ...[19 ก.พ. 2563]   
    แบบฟอร์มติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ...[13 ก.พ. 2563]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง กำหนดการเปิด - ปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563...[06 ก.พ. 2563]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง การเปิดทำการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562...[03 ก.พ. 2563]   
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562...[03 ก.พ. 2563]   
    ประกาศงานวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2/2562 (แจ้งนักเรียน นักศึกษา ทราบและถือปฎิบัติ)...[03 ก.พ. 2563]   
    ประกาศรายชื่อผู้สมัครโควตาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563...[28 ม.ค. 2563]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  ประกาศข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง  
    ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับพร้อมเครื่องมือวัดและทดสอบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[30 มี.ค. 2563]   
    ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องมืดวัดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[27 มี.ค. 2563]   
    ประกวดราคาซื้อชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับพร้อมเครื่องมือวัดและทดสอบ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)...[18 มี.ค. 2563]   
    ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)...[18 มี.ค. 2563]   
    ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารแฟลต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[17 มี.ค. 2563]   
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดลองนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ สำหรับช่างยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[12 มี.ค. 2563]   
    ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563...[03 มี.ค. 2563]   
    ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดลองนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์สำหรับงานช่างยนต์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[26 ก.พ. 2563]   
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[19 ก.พ. 2563]   
    ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[13 ก.พ. 2563]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  สำนักงานภายใน สอศ. และ สถานศึกษาใน อศจ.  
  สำนักงานภายใน สอศ.   สถานศึกษาใน อศจ.  
  - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีฯ  
  - สำนักอำนวยการการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยเทคนิคนครศรีฯ  
  - สำนักความร่วมมือการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรี  
  - สำนักติดตามและประเมินผลฯ   - วิทยาลัยการอาชีพนครศรีฯ  
  - สำนักนโยบายและแผนฯ   - วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร  
  - สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยเทคนิคสิชล  
  - สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ   - วิทยาลัยการอาชีพพรหมคิรี  
  - กลุ่มงบประมาณและติดตามผล สอศ.   - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
      - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือ  
      - วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีฯ  
 
  ระบบสารสนเทศ  
      
 
     
 
     
 
  รวมลิงค์  
      
 
     
     
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
     
 
     
 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
     
 
 
 
  ข้อมูลพื้นฐาน  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  ข้อมูล ๙ ประเภท  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
   
   
  รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล P-SAR (Online)  
   
 
  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
   
 
  งานส่งเสริมผลผลิตการ  
   
 
  แผนปฎิบัติราชการ  
  ประจำปีงบประมาณ 2560  
  ประจำปีงบประมาณ 2561  
  ประจำปีงบประมาณ 2562  
  ประจำปีงบประมาณ 2563  
 
  งานการเงิน  
  รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563  
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
 
  ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม  
   
   
   
   
 
  สถิติการเยี่ยมชมเวบไซต์  
 
วันนี้ 296
เมื่อวาน 434
เดือนนี้ 10,885
เดือนที่แล้ว 10,885
ปีนี้ 20,423
ปีที่แล้ว 48,369
รวม 68,792
 
 
     
  ผู้ดูแลระบบ  
 
 
     
  Design By www.ts-tech.ac.th