ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม  
     
  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
     
 
   
    งานแผนงานและงบประมาณ
    บันทึกขออนุญาตโครงการ
    แบบฟอร์มโครงการ
    แบบรายงานผลการปฎิบัติงานตามโครงการ
    เศรษฐกิจพอพียง ด้านที่ 1-5
    บันทึกข้อความปะหน้าจัดซื้อจัดจ้าง
   
    งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
    แบบฟอร์มการแจ้งปัญหาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
    แบบฟอร์มขอรับบริการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบเครือข่าย
    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางเว็บไซต์/รายงานผลการดำเนินงาน
   
    งานความร่วมมือ
   
   
    งานวิจัยพัฒนานวัฒกรรมฯ
    แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)
    แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
    รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์ปี2556
   
    งานประกันคุณภาพการศึกษา
   
   
    งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ
    บันทึกข้อความปะหน้า สผ.1
    แบบโครงการฝึกและประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
    แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลแผนธุรกิจ เพื่อขอรับจัดสรรเงินอุกหนุน โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน
   
    งานแผนงานและงบประมาณ
    ปกเล่มแผนปฎิบัติราชการ2559
    คำนำ
    สารบัญ
    ตอนที่1วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
    ตอนที่2.1-2.3 ปรัชญา
    ตอนที่2.4 ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา
    ตอนที่2.5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
    ตอนที่2.6 ข้อมูลบุคลากร
    ตอนที่2.7 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
    ตอนที่3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินปีที่ผ่านมา
    ตอนที่3.2 ประมาณการรายรับ รายจ่าย
    ตอนที่3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ59
    ตอนที่3.4 โครงการ
    เซ็นต์อนุมัติแผนของกรรมการบริหารศึกษา
 
     
     
     
     
 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
     
 
 
 
  ข้อมูลพื้นฐาน  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  ข้อมูล ๙ ประเภท  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
   
   
  รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล P-SAR (Online)  
   
 
  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
   
 
  ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม  
   
   
   
   
 
  สถิติการเยี่ยมชมเวบไซต์  
 
วันนี้ 4
เมื่อวาน 346
เดือนนี้ 711
เดือนที่แล้ว 5,039
ปีนี้ 45,049
ปีที่แล้ว 48,369
รวม 93,418
 
 
     
  ผู้ดูแลระบบ  
 
 
     
  Design By www.ts-tech.ac.th