Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  ประกาศข่าว  
     
 
 
 
  ภาพกิจกรรม  
       
     
    ดูทั้งหมด         
 
  วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง  
     
   
 

 

 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
    ระเบียบการรับสมัครนักเรียน​ นักศึกษา​ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)​ (รอบ2)​ ประจำปีการศึกษา​ 2562...[18 เม.ย. 2562]   
    ตัวอย่างการกรอกเอกสารมอบตัวนักเรียนนักศึกษา...[05 เม.ย. 2562]   
    ประมาณค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2562...[05 เม.ย. 2562]   
    ประมาณค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2562...[05 เม.ย. 2562]   
    หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันมอบตัว 9 เมษายน 2562 ตามห้อง...[05 เม.ย. 2562]   
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562...[05 เม.ย. 2562]   
    รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(ช่างยนต์)เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562...[05 เม.ย. 2562]   
    รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(ไฟฟ้ากำลัง/อิเล็กทรอนิกส์/ก่อสร้าง/การบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/การโรงแรม/การท่องเที่ยว)เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562...[05 เม.ย. 2562]   
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562...[01 เม.ย. 2562]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 2 2561 (ใหม่)...[15 มี.ค. 2562]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  ข่าวนักเรียนนักศึกษา  
    ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 1/2562 (ปวช.2 / ปวช. 3) **ล่าช้า**...[13 พ.ค. 2562]   
    ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 1/2562 (ปวส.2) **ล่าช้า**...[13 พ.ค. 2562]   
     รายงานฐานข้อมูลผู้ผ่านการาบ่มเพาะที่จบการศึกษาและเป็นเจ้าของธุรกิจ...[24 เม.ย. 2562]   
    ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่องปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ...[28 ก.พ. 2562]   
    กำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562...[27 ก.พ. 2562]   
    แจ้งกำหนดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561...[26 ธ.ค. 2561]   
    ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่องสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องเทพทาโร วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ...[15 พ.ย. 2561]   
    ลงทะเบียนรอบ 2 ใบ Pay In ค่าลงทะเบียน(จ่ายเงินที่ธนาคารวันที่ 16-21 ตุลาคม 2561) ภาคเรียนที่ 2/2561...[16 ต.ค. 2561]   
    ประกาศจากงานวัดผลและประเมินผล...[24 ก.ย. 2561]   
    ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่องปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง...[17 ก.ย. 2561]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  ประกาศข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง  
    ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562...[23 พ.ค. 2562]   
    ประกาศยกเลิกงานจ้างก่อสร้างถนนทางเข้า-ออก วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง...[21 พ.ค. 2562]   
    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[16 พ.ค. 2562]   
    ประกาศแผนการจัดซื้้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562...[16 พ.ค. 2562]   
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างถนนทางเข้า-ออกวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง...[23 เม.ย. 2562]   
    ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...[28 มี.ค. 2562]   
    ยกเลิกประกาศประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 55000 บีทียู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[25 มี.ค. 2562]   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 55000 บีทียู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[14 มี.ค. 2562]   
    สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 55000 บีทียู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2...[27 ก.พ. 2562]   
    ประกาศ โครงการซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลืองงานวัดผลและประเมินผล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...[25 ม.ค. 2562]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  สำนักงานภายใน สอศ. และ สถานศึกษาใน อศจ.  
  สำนักงานภายใน สอศ.   สถานศึกษาใน อศจ.  
  - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีฯ  
  - สำนักอำนวยการการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยเทคนิคนครศรีฯ  
  - สำนักความร่วมมือการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรี  
  - สำนักติดตามและประเมินผลฯ   - วิทยาลัยการอาชีพนครศรีฯ  
  - สำนักนโยบายและแผนฯ   - วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร  
  - สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยเทคนิคสิชล  
  - สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ   - วิทยาลัยการอาชีพพรหมคิรี  
  - กลุ่มงบประมาณและติดตามผล สอศ.   - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
      - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือ  
      - วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีฯ  
 
  ระบบสารสนเทศ  
      
 
     
 
     
 
  รวมลิงค์  
      
 
     
     
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
     
 
     
 
  ผู้บริหารสถานศึกษา  
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ข้อมูลพื้นฐาน  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  ข้อมูล ๙ ประเภท  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  ประกันคุณภาพ  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
   
 
  งานส่งเสริมผลผลิตการ  
   
 
  แผนปฎิบัติราชการ  
  ประจำปีงบประมาณ 2560  
  ประจำปีงบประมาณ 2561  
  ประจำปีงบประมาณ 2562  
 
  งานการเงิน  
  รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562  
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
 
  ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม  
   
   
   
   
 
  สถิติการเยี่ยมชมเวบไซต์  
 
วันนี้ 75
เมื่อวาน 150
เดือนนี้ 2,864
เดือนที่แล้ว 7,592
ปีนี้ 24,518
ปีที่แล้ว 49,898
รวม 74,416
 
 
     
  ผู้ดูแลระบบ  
 
 
     
  Design By www.ts-tech.ac.th